Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden

Identificatie

X-Pack SA.

 • Adres : 39 rue des Chapeliers, 4800 Verviers (Ensival)
 • Telefoon : +32 87 33 79 64
 • E-mail adres : info@x-pack.be
 • Zaken nummer : BE 0402 294 434

Artikel 1 ‐ Inleiding

1.1. Onderhavige voorwaarden worden gesloten tussen nv X‐PACK, met maatschappelijke zetel in rue des Chapeliers 39, te 4800 Verviers, ingeschreven bij de KBO onder het nr. 0402.294.434, hierna de ‘Vennootschap’ of ‘wij’ genoemd enerzijds en iedere natuurlijke of rechtspersoon die ten behoeve van zijn beroepsactiviteit een aankoop wenst te doen (hierna de ‘Klant’) anderzijds.

1.2. Onderhavige algemene voorwaarden hebben als doel de contractuele relaties tussen de Vennootschap en de Klant te definiëren en te kaderen. Deze contractuele relaties worden bij wet en door onderhavige algemene voorwaarden geregeld. Onderhavige algemene voorwaarden kunnen eventueel worden aangevuld met bijzondere voorwaarden, die in geval van tegenspraak voorrang hebben.

Artikel 2 ‐ Totstandkoming van de overeenkomst: offertes ‐ bestellingen ‐ prijzen

2.1. Onze prijsopgaves, tarieven en verkoopvoorwaarden houden geen verbintenis van onzentwege in; elke offerte staat dus los van de verkoop.

2.2. De overeenkomsten en verkoop zijn pas gesloten, nadat we de bestelling schriftelijk hebben bevestigd.

2.3. Offertes worden te goeder trouw opgesteld op basis van de inlichtingen die de Klant heeft verstrekt. De Klant wordt mondeling op de hoogte gesteld van de kwaliteit, de gebruiksaanwijzing en de eventuele specifieke kenmerken van de bestelde koopwaar. Als de Klant de koopwaar voor een bijzonder gebruik wil aanwenden, vraagt hij schriftelijk en voorafgaand aan de levering inlichtingen hieromtrent aan de Vennootschap. Door betaling van de factuur of leveringsbon erkent de Klant voornoemde inlichtingen te hebben ontvangen.

2.4. De prijzen op onze ontvangstbevestiging van de bestelling, zoals bedoeld onder bovenstaand artikel 2.2, zijn louter ter indicatie. Het zijn nettoprijzen exclusief btw. Ze zijn gebaseerd op de geldende transportkosten, douanerechten en ‐kosten, in‐ en uitvoerheffingen, verzekeringstarieven, de wissel‐ en grondstoffenkoers, enz. op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst voor de desbetreffende producten. Stijgingen hiervan of van de btw of allerhande nieuwe belastingen, enz. op de koopwaar vóór aankomst op de bestemming en na het sluiten van de overeenkomst zijn ten laste van de Klant. Onze koopwaar wordt steeds gefactureerd op de dag van verzending ervan.

2.5. De prijs wordt eveneens aangepast, als de Klant wijzigingen aan het bestek of de aanvankelijke offerte vraagt en/of bijkomende prestaties vraagt. Als de prijsverhoging minder dan 15% van de aanvankelijke prijs bedraagt, mag de Dienstverlener de bijkomende werkzaamheden uitvoeren en factureren zonder goedkeuring van de Klant. De Klant geeft zijn goedkeuring voor deze prijsoverschrijding. Als de prijsverhoging meer dan 15% van de aanvankelijke prijs bedraagt, wordt er een nieuwe offerte/nieuw bestek opgesteld voor de gevraagde wijzigingen of bijkomende prestaties. Als de Klant het nieuwe bestek niet aanvaardt, blijft hij gehouden aan de aanvankelijke overeenkomst die hij met de Vennootschap heeft gesloten.

2.6. Wij behouden ons het recht voor om een 10% grotere of kleinere hoeveelheid van de bestelde koopwaar te leveren. De werkelijk geleverde hoeveelheden worden hoe dan ook gefactureerd.

Artikel 3 – Levering: termijn – plaats – retentierecht

3.1. Leveringstermijn

Wij garanderen geen verzendingen tegen een vaste datum. Als er leveringstermijnen zijn vermeld, is dat louter ter indicatie, zonder enige verbintenis van onzentwege. Wij behouden ons het recht voor om de bestelde koopwaar in verschillende leveringen te verzenden.

3.2. Plaats van levering

De bestelling is EXW beschikbaar volgens de ‘Incoterms 2020’ vanaf onze magazijnen te Verviers (België).

3.3. In gebreke blijven van de Klant om de levering in ontvangst te nemen

Als de Klant in gebreke blijft om de levering in ontvangst te nemen, stellen wij de Klant per aangetekend schrijven in gebreke om de levering in ontvangst te nemen binnen de termijn die in de ingebrekestelling is opgegeven.

Als hij dat niet binnen de opgegeven termijn doet, kunnen wij kiezen om :

 • de uitvoering van de overeenkomst voort te zetten (onverminderd eventuele schadevergoeding en intresten, met name voor de opslagkosten) ;
 • de overeenkomst van rechtswege per gewone brief op te zeggen. In dat geval wordt de bestelde koopwaar volledig gefactureerd aan de Klant. Wij kunnen van de Klant eveneens terugbetaling eisen van de kostprijs voor de vernietiging van de geproduceerde koopwaar en een forfaitaire schadevergoeding van 15% van de overeengekomen prijs, exclusief belastingen, onverminderd ons recht om grotere schade te bewijzen en terug te eisen, tenzij de Klant kan aantonen dat het om een geval van overmacht gaat.

Artikel 4 ‐ Betaling

4.1. Het factuurbedrag is steeds betaalbaar aan Verviers, onder de voorwaarden en binnen de termijnen die zijn vermeld in de verkoopbevestiging zoals bedoeld onder bovenstaand artikel 2.2.

4.2. Als het bedrag op de vervaldag niet is betaald, wordt er van rechtswege en zonder ingebrekestelling een jaarlijkse intrest van 12% geheven, met dien verstande dat deze intrestvoet niet lager mag zijn dan het disconto van de Nationale Bank vermeerderd met 2%. Als de betaling bovendien niet binnen 15 kalenderdagen na een ingebrekestelling per aangetekend schrijvend wordt uitgevoerd, is de Klant van rechtswege een schadevergoeding verschuldigd van 10% van de bestelprijs met een minimum van € 50.

4.3. Als er een procedure wordt ingeleid als gevolg van een contractuele fout van de Klant, met name in geval van wanbetaling van een vervallen factuur, behouden wij ons het recht voor om terugbetaling te eisen van de kosten voor juridische bijstand (advocatenkosten, expertisekosten, …) die wij opliepen (en integraal deel uitmaken van onze schade) en dit onverminderd de toepassing van artikel 4.2.

4.4. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst van de kosten worden afgetrokken, daarna van de lopende intresten en ten slotte van het kapitaal, niettegenstaande eventuele eerder meegedeelde al dan niet tussentijdse verrekeningen.

4.5. Als de kredietwaardigheid van de Klant verslechtert, behouden wij ons het recht voor om zelfs na gedeeltelijke uitvoering van een overeenkomst redelijke waarborgen van de Klant te eisen met het oog op het nakomen van de aangegane verbintenissen. Weigering om hieraan te voldoen, geeft ons het recht om de overeenkomst volledig of gedeeltelijk zonder vormvoorschriften en zonder schadevergoeding op te zeggen.

4.6. Als een factuur op de vervaldatum niet of slechts gedeeltelijk is betaald, worden alle andere facturen onmiddellijk betaalbaar. De Vennootschap heeft in dat geval bovendien het recht om de lopende bestellingen zonder vormvoorschriften op te zeggen of op te schorten.

4.7. De medewerkers van de Vennootschap zijn niet gemachtigd om betalingen te ontvangen, met uitzondering van de personen die verbonden zijn aan de financiële diensten.

Artikel 5 – Voorbehoud van eigendom en overdracht van risico

5.1. De Klant erkent dat de verkochte goederen onze eigendom blijven tot en met de volledige betaling ervan vermeerderd met de eventuele intresten en kosten. De Klant mag geenszins beschikken over het verkochte goed dat nog niet volledig is betaald. De betaalde voorschotten kunnen worden aangewend om mogelijke verliezen bij de wederverkoop te dekken.

5.2. Als de goederen onze vestiging verlaten, gaan de risico’s op de Klant over, zelfs als de eigendomsoverdracht werd uitgesteld, met name door toepassing van de bepaling over het voorbehoud van eigendom.

Artikel 6 ‐ Betwisting van facturen

Klachten met betrekking tot facturen dienen per aangetekend schrijven binnen acht dagen na ontvangst ervan te gebeuren. Bij gebrek hieraan worden ze verondersteld zonder enig voorbehoud te zijn aanvaard. Een klacht rechtvaardigt geenszins laattijdige betaling of opschorting van betaling.

Artikel 7 ‐ Mallen

7.1. Als de Klant de Vennootschap belast met de vervaardiging van mallen, maakt ze die volgens overeenkomst met hem en volgens de eisen van de industriële processen en de bestelde prestaties. Mallen worden afzonderlijk aan de Klant gefactureerd. Vóór aanvang van de productie factureert de Vennootschap aan de Klant de kosten voor het ontwerp, de realisatie en vervaardiging van de mallen. De eigendom van voornoemde mallen wordt aan de Klant overgedragen op het ogenblik waarop hij de factuur volledig heeft betaald. Onder betaling verstaat men hier de betaling van de prijs, de kosten in verband met de verkoop en de eventuele intresten.

7.2. Tenzij uitdrukkelijk anders door de partijen overeengekomen, doet de Vennootschap nooit afstand van de intellectuele eigendom op de mallen, plannen, ontwerpen, vormen, modellen, prototypes, uitrusting, producten, systemen en andere, hierna ‘Informatie’ genoemd, die ze voor projecten heeft ontwikkeld of laten ontwikkelen voor eigen rekening of voor rekening van derden. De Vennootschap blijft zodoende steeds eigenaar van de intellectuele‐eigendomsrechten met betrekking tot de Informatie. De Klant verwerft slechts een exclusief gebruiksrecht op de intellectuele‐eigendomsrechten van de Informatie. Wat dat betreft en behoudens specifieke overeenkomst :

 • doet de Vennootschap geen mededelingen aan de Klant met betrekking tot de mallen en de maten of bedekking ervan.
 • blijven de mallen na de uitvoering van de bestelling bij de Vennootschap of bij een onderaannemer van de Vennootschap in bewaring. Na schriftelijke overeenkomst over de exploitatievoorwaarden van de intellectuele‐eigendomsrechten van de Vennootschap of de onderaannemer ervan en na betaling van alle facturen die de Klant om welke reden dan ook verschuldigd is, kan hij ze eventueel in bezit nemen. De prijs voor de overdracht van de intellectuele‐eigendomsrechten op een mal mag niet lager liggen dan 30% van de aankoopprijs van voornoemde mal betaald door de Klant vóór aanvang van de productie.
 • verbindt de Klant zich ertoe de ‘Informatie’ als vertrouwelijk te beschouwen en deze rechten op intellectuele en industriële eigendom van de Vennootschap na te leven of te doen naleven door derden. De Klant mag ze in geen geval zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Vennootschap verspreiden aan derden, volledig of gedeeltelijk kopiëren of gebruiken ten nadele van de belangen van de Vennootschap.

7.3. Als de mallen bij de Vennootschap in bewaring blijven, gebeurt dit voor maximaal 3 jaar vanaf de 1e kalenderdag na de laatste verleende prestatie waarbij deze mallen werden gebruikt. Als de Klant na deze termijn geen teruggave vraagt of als hij met de Vennootschap geen akkoord heeft bereikt over de verlenging van de opslag, mag de Vennootschap de mallen vernietigen, nadat een ingebrekestelling met een termijn van drie maanden per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs zonder gevolg is gebleven. 7.4. De onderhouds‐ en reparatiekosten van de mallen zijn voor rekening van de Vennootschap of de onderaannemer ervan en worden aan de Klant gefactureerd. De kosten voor vervanging en/of herstelling na slijtage van de mallen zijn voor rekening van de Klant, zoals met hem overeengekomen op basis van een factuur die de Vennootschap hiervoor specifiek uitschrijft. 7.5. De Vennootschap geeft over het algemeen en behoudens voorafgaand schriftelijk akkoord met de Klant geen garanties met betrekking tot de gebruiksduur van de mallen. De indicatieve levensduur van de mallen is als volgt :

 1. 300.000 cycli voor EPS‐mallen van minder dan 40 g/l
 2. 200.000 cycli voor EPS‐mallen van 40 tot 80 g/l
 3. 100.000 cycli voor EPS‐mallen van meer dan 80 g/l en voor EPP‐ en EPE‐mallen.

Artikel 8 ‐ Productietolerantie

Onze producten worden vervaardigd volgens de toleranties conform de beroepsregels.

8.1. Gewichtstoleranties

De gewichtstoleranties voor ieder stuk bedragen +10% of ‐10% ten opzichte van het basisgewicht.

8.2. Maattoleranties

De toegelaten maattoleranties ten opzichte van de nominale maat zijn als volgt :

Grootte van de stukken

EPStoleranties

EPP‐ en EPEtoleranties

0 tot 150 mm

+/‐ 1mm

+/‐ 1mm

150 tot 315 mm

+/‐1,2 mm

+/‐ 1%

315 tot 999 mm

+/‐ 2 mm

+/‐ 1%

1.000 tot 2.000 mm

+/‐ 3mm

+/‐ 1%

Artikel 9 ‐ Goedkeuring ‐ aanvaarding

9.1. De Klant dient het goed te onderzoeken en eventuele zichtbare gebreken en non‐conformiteit met betrekking tot de contractuele bepalingen, dat wil dus zeggen alle gebreken die men snel door middel van een aandachtige en ernstige controle kan ontdekken, met name gebreken die verband houden met de kenmerken en werking van voornoemd goed, aan ons te melden. In overeenstemming met bovenstaand artikel 3.1 en 3.2 dient de Klant deze gebreken bij levering van de koopwaar aan ons te melden. Als er op dat ogenblik geen onderzoek mogelijk is waardoor deze gebreken aan het licht kunnen komen, moet de Klant ons dat schriftelijk binnen 8 kalenderdagen na levering van de koopwaar melden in overeenstemming met bovenstaand artikel 3.1 en 3.2, met bewijs, met dien verstande dat de koopwaar geen veranderingen of bewerkingen heeft ondergaan. Bij gebrek hieraan wordt het geleverde goed geacht conform en vrij van zichtbare gebreken te zijn.

9.2. Bij non‐conformiteit van een van onze producten, ongeacht het vastgestelde gebrek, is onze aansprakelijkheid beperkt tot louter de vervanging van de koopwaar. De Klant ziet af van iedere aanspraak op schadevergoeding voor winstderving of onrechtstreekse schade. Terugzending van de betwiste koopwaar kan niet plaatsvinden zonder toestemming van de Vennootschap.

Artikel 10 ‐ Garantie tegen verborgen gebreken

10.1. Wij verlenen op de goederen die wij verkopen garantie tegen verborgen gebreken gedurende een jaar vanaf de levering onder de hierna volgende voorwaarden.

10.2. De waarborg geldt pas, als aan volgende voorwaarden is voldaan :

 • door het gebrek is het product in aanzienlijke mate ongeschikt voor het eigenlijke gebruik of het specifieke gebruik dat uitdrukkelijk in de bijzondere verkoopvoorwaarden is vermeld ;
 • het product wordt in normale omstandigheden gebruikt; de garantie geldt met name niet, als het product wordt gebruikt in abnormale of bijzondere omstandigheden die niet uitdrukkelijk in de bijzondere verkoopvoorwaarden zijn vermeld, bij slecht onderhoud, wijziging of reparatie van het product door een persoon die hiervoor niet beroepsbekwaam is.

10.3. Ieder verborgen gebrek dient op straffe van verval binnen twee maanden na ontdekking ervan door de Klant of vanaf het ogenblik waarop hij het redelijkerwijze zou kunnen hebben ontdekt aan ons te worden gemeld.

10.4. De garantie is beperkt tot de reparatie of vervanging van het defecte product zonder enige andere compensatie.

Artikel 11 ‐ Overmacht en hindernissen

11.1. Omstandigheden, zoals staking, brand, machinebreuk, vertragingen of faillissementen van leveranciers, epidemieën, oorlogsgevaar, burgeroorlog, gebrek aan energiebronnen, maatregelen van hogerhand, dienen te worden beschouwd als mogelijke gevallen van overmacht, als de leveringen hierdoor vertraging oplopen of sterk worden bemoeilijkt. Wij staan niet in voor de onvoorspelbaarheid of onafwendbaarheid van de omstandigheden of de onmogelijkheid om de overeenkomst uit te voeren.

11.2. Wij zullen de Klant zo snel mogelijk op de hoogte brengen, als een dergelijke gebeurtenis zich voordoet.

11.3. Wij behouden ons het recht voor om de eventueel overeengekomen uitvoeringstermijn te verlengen met de duurtijd van het geval van overmacht. Ook als deze feiten de uitvoering van de bestelling op de voorziene wijze in het gedrang zou brengen, behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst zonder verplichtingen en aansprakelijkheid van onzentwege op te zeggen.

11.4. De Klant ziet af van ieder rechtsmiddel ten opzichte van de Vennootschap voor schade aan mallen en uitrusting die de Vennootschap aan hem heeft toevertrouwd, als de schade het gevolg is van overmacht. Er wordt herinnerd aan het feit dat de Klant eigenaar is van zijn mallen en uitrusting en hij wordt verondersteld ze zelf te verzekeren, waarbij dient te worden gezorgd dat de verzekeraars afzien van alle rechtsmiddelen ten opzichte van de Vennootschap voor schade die valt onder de waarborgen van hun contract.

Artikel 12 ‐ Toepasselijke voorwaarden ‐ eventuele nietigheid van een bepaling ‐ afstand

12.1. Als de Klant niet binnen drie kalenderdagen schriftelijk bezwaar maakt tegen :

 • de ontvangst van het ontvangstbewijs van de bestelling,
 • of de overname van het product, als dit vóór ontvangst van het ontvangstbewijs van de bestelling zou zijn gebeurd,

houdt dit zonder voorbehoud de aanvaarding in van de inhoud van ons ontvangstbewijs van de bestelling en van onderhavige algemene voorwaarden en de erkenning van volledige kennisneming ervan.

12.2. Als er meerdere algemene voorwaarden zouden bestaan, erkennen de partijen dat enkel onderhavige voorwaarden van toepassing zijn. De gestandaardiseerde algemene voorwaarden van onze medecontracten zijn niet op ons van toepassing.

12.3. Eventuele nietigheid van een van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden leidt niet tot volledige nietigheid van de algemene voorwaarden.

12.4. Als de Vennootschap nalaat om een bepaling die in haar voordeel is opgesteld uit te voeren, betekent dit niet dat ze hiervan afstand doet.

Artikel 13 ‐ Toepasselijk recht en bevoegde rechterlijke instantie

13.1. Onderhavige voorwaarden en onderhavige overeenkomst vallen onder het Belgisch recht.

13.2. Eventuele geschillen naar aanleiding van de interpretatie van onderhavige algemene voorwaarden of de uitvoering ervan vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Luik ‐ afdeling Verviers of de rechtbanken van de woonplaats van de Klant naar keuze van de Vennootschap en zelfs in geval van meerdere verweerders of vordering in vrijwaring.